Info: Reglement


DUIKCLUB DOLFIJN Bilzen

Dit reglement is van toepassing vanaf 30 mei 2018 en kan bij eenvoudige beslissing van het bestuur ten allen tijde aangevuld of gewijzigd worden. De leden worden van de wijzigingen in kennis gesteld ten minste binnen de 14 dagen na goedkeuring.

1. Leden

Minderjarige leden dienen een geschreven toelating van de ouders of wettelijk aangestelde verantwoordelijke voor te leggen. Ereleden of sympathiserende leden (niet voorzien in de statuten) nemen niet deel aan de duikaktiviteiten, m.a.w. zwembadtraining, lesgeving en openwaterduiken. Zij nemen enkel deel aan het sociale en culturele leven van de club. Zij mogen aanwezig zijn op de AV maar hebben geen stemrecht en mengen zich niet in de debatten. Het bestuur eigent zich het recht toe al naargelang de omstandigheden een ledenstop voor onbepaalde tijd in te voeren.

2. Lidgelden

De lidgelden worden vooruit, in de loop van december, en voor gans het jaar betaald. Tweede leden en volgende(n) uit een zelfde gezin of wettelijk samenwonenden betalen een verminderde bijdrage. Personen die in de loop van het jaar toetreden betalen lidgeld in verhouding zoals aangegeven in onderstaande tabel. De lidgelden kunnen jaarlijks door het bestuur herzien worden na raadpleging van de algemene vergadering. De jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap is:

Aard van betalenden

Bij aansluiting

jan-dec (1j)

Sep-dec (1,5j)

Eerste lid van een gezin

135 €

190 €

Aansluiting tweede gezinslid

125 €

175 €

Vanaf derde gezinslid

110 €

-

Niet-duikend lid

70 €

100 €

Echtgeno(o)t(e), partner of kinderen, alleen geïnteresseerd in zwemmen of oppervlakte palmen, kunnen opgenomen worden in de lijst van "zwemmende leden. Deze leden mogen gebruik maken van de zwembaden die niet in gebruik zijn voor de duiktraining. Zij betalen tegen een verminderde prijs als lid van onze club. Wie ook aan powertraining (apnee) wil deelnemen of met flessen oefenen moet zich als tweede gezinslid aansluiten.

De bijdrage van het lidmaatschap bij Nelos en Limos bedraagt 63,94€. Hierin is begrepen: het abonnement op het tijdschrift Hippocampus, de bijdrage voor het solidariteitsfonds, de bijdrage voor verzekering bij Arena, de bijrage voor Nelos, het CMAS-brevet en het lidmaatschap bij Limos.

3. De brevetten:

Voor de homologatie van alle brevetten die een duiker wil behalen draagt hijzelf de kosten zijnde (PRE-PAID via DIVES):
voor het

1*-duiker 125€, 175€ indien in twee delen betaald

2*-duiker 65€, 85€ indien in twee delen betaald

3*-duiker 50€, 60€ indien in twee delen betaald

4*-duiker 45€

Assistent instructeur 45€

BND Basis nitrox duiker 50€ (excl. 1*D)

GND Gevorderd nitrox duiker 70€

Administratieve inschaling ander brevet 45€


Voor de boeken:

1*-duiker: Voor beginnende nieuwe leden, is er een starterspakket ter beschikking. Dit pakket bevat: 1*D-brevetkaart, duikboek, logboek, 1*D-cursus en een exemplaar van Hippocampus. 40€

2*-duiker: handouts

3*-duiker: handouts, maar NELOS cursus sportduiken is aanbevolen (40€)

4*-duiker/(Assistent-)Instructeur: NELOS cursus sportduiken 40€

DHV cursusboek: 15€

GND cursusboek: 15€

4. Verkiezing van het bestuur

Elk lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. De kandidaturen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter, de secretaris of enig ander bestuurslid ten minste 14 dagen voor de algemene vergadering. De stemming is geheim en schriftelijk.

Het bestuur wordt verkozen voor een termijn van één jaar uit de leden van de algemene vergadering. Het maximum aantal bestuursleden wordt vastgesteld op 7. De 7 leden met de meeste stemmen vormen het bestuur en verdelen onderling de mandaten voorzien in het statuut van de vzw.

Alles wat neergeschreven is in het statuut van de vzw omtrent het beheer, het bestuur, de verkiezingen, de algemene vergadering, enz. primeert boven de bepalingen vervat in het huishoudelijk reglement.

5. Medisch Onderzoek

Het jaarlijks medisch onderzoek is verplicht. Nieuwe leden dienen dit onderzoek binnen de 30 dagen te ondergaan en voor te leggen. De leden die medisch niet in orde zijn, mogen niet meer trainen of deelnemen aan duikactiviteiten. Het nemen van een electro-cardiogram wordt aanbevolen bij de eerste aansluiting tot de leeftijd van 45 jaar. Na de leeftijd van 45 jaar is dit EKG verplicht te laten nemen om de 5 jaar.

6. Verantwoordelijke Duikonderricht

De verantwoordelijke wordt gekozen onder en door de instructeurs van de club voor een periode van één jaar en wordt voor goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. In geval van staking van stemmen der instructeurs, beslist het bestuur. De verantwoordelijke duikonderricht is verantwoordelijk voor de lesgeving, training, clubduiken en brevetafnames binnen de club. Hij (zij) past hierbij strikt de regels en normen van de bond toe. Voor beslissingen en daden die het clubleven aanbelangen en niet vallen onder de reglementering duikonderricht van de bond, is hij (zij) verantwoording verschuldigd aan het bestuur. In deze taken wordt hij (zij) bijgestaan door de instructeurs en de 4* duikers, voor zover de delegatie aan de 4* duikers wordt toegestaan door de bondsnormen, die de lesgeverskern uitmaken.

7. Training

De training gaat door van september tot juni op dinsdag van 21u45 tot 22u45. Duikclub Dolfijn past integraal de scholingsmethode toe zoals beschreven in het duikonderricht van haar overkoepelende bond. Bij apnee-oefeningen zal er steeds een veiligheidscontrole voorzien worden. Individueel trainen is niet toegelaten. Tot de training worden alleen leden toegelaten die in orde zijn met het lidgeld en het medisch onderzoek (zie ook punt 3). Het bestuur kan hierop uitzonderingen toestaan zoals o.a. voor leden van andere clubs die als gast op bezoek zijn. De kandidaat leden mogen gratis initiatieles volgen, mits aanmelding bij de duikverantwoordelijke een week op voorhand. De kandidaat leden kunnen slechts 3 maal toegelaten worden tot een duikinitiatie vooraleer zij besluiten om toe te treden tot de club.

Wees hoffelijk: diegenen die tijdens de les duikmateriaal gebruikt hebben, zullen dit na de les in goede staat terugbrengen naar het aangewezen lokaal. In gans het zwembadgedeelte is het verboden te roken. Rond het zwembad mag er niet met schoeisel gelopen worden en het persoonlijk materiaal moet OP de voorziene banken worden geplaatst. Enkel het gebruik van geplastificeerde loodgordels is toegestaan. Het is ten strengste verboden materiaal vanaf de kant in het water te werpen. Tijdens de lessen wordt het lood afgelegd en niet afgeworpen, tenzij het een noodsituatie betreft. Opgeruimd staat netjes en wees hoffelijk voor elkaar: de laatste persoon die de kleedkamer verlaat zorgt dat deze zuiver en opgeruimd is.

8. Duiken In Open Water

Voor alle duiken in open water gelden de regels en normen van de bond. Met nadruk wordt erop gewezen dat men slechts door de verzekering gedekt is als men zich aan deze regels en normen houdt.

9. Huur Materieel

VANAF EERSTE ZWEMBADTRAINING IN SEPTEMBER TOT EN MET DE LAATSTE ZWEMBADTRAINING IN JUNI

TIJDENS DEZE PERIODE WORDT HET MATERIAAL ELKE WEEK TERUG INGELEVERD

Per week
Fles3€OPGELET: Een fles wordt steeds gevuld teruggebracht.
Anders wordt er 3€ extra aangerekend voor een vulling.
Indien u een lege fles meekrijgt en deze gevuld terugbrengt krijgt u 3€ korting.
VoorbeeldHUURVULLINGTOTAAL
1 weekvol meegevuld terug3€0€3€
1 weekvol meeleeg terug3€3€6€
1 weekleeg meegevuld terug3€-3€0€
1 weekleeg meeleeg terug3€3€6€
3 wekenvol meegevuld terug9€0€9€
3 wekenvol meeleeg terug9€3€12€
3 wekenleeg meegevuld terug9€-3€6€
3 wekenleeg meeleeg terug9€3€12€
Ontspanner3€
Jacket3€

ZOMERPERIODE (vanaf laatste zwembadtraining in juni tot en met eerste zwembadtraining in september)

Per week
Fles25€OPGELET: Een fles wordt steeds gevuld teruggebracht.
Anders wordt er 3€ extra aangerekend voor een vulling, ongeacht of u een volle of lege fles meekreeg.
Ontspanner25€
Pakket50€

10. Tucht

Dit huishoudelijk reglement wordt de leden bij de inschrijving overhandigd. Zij worden verondersteld het te kennen en toe te passen. Bij wangedrag neemt het bestuur passende maatregelen. Deze kunnen gaan van een opmerking tot schorsing. Uitsluiting kan enkel gebeuren op de AV volgens de statuten.

Het reglement van inwendige orde gehanteerd door de beheerder van het Bilzers zwembad primeert en is ook van toepassing voor de leden van onze club.Het statuut van de vzw Bilzer duikclub Dolfijn primeert boven het huishoudelijk reglement. Alles wat niet is opgenomen in het statuut noch in onderhavig huishoudelijk reglement wordt beoordeeld door het dagelijks bestuur verkozen in Algemene Vergadering.

Aldus gedaan in algemene vergadering

Te Bilzen, op 28 mei 2018.

slideshow
slideshow
slideshow
slideshow